Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση καλύπτει τα αποδεδειγμένα εκ κατασκευής ελαττωματικά εξαρτήματα και δωρεάν αντικατάσταση αυτών για διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Σε καμία περίπτωση η συσκευή δεν αντικαθίσταται παρά μόνον όταν κριθεί αναγκαίο από την εταιρεία  ArtisticNail

Η Φόρμα Επισκευής πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και να επισυνάπτεται το παραστατικό πώλησης.

Δεν πρέπει να έχει γίνει καμία τροποποίηση της συσκευής.

Η συσκευή δεν πρέπει να έχει ανοιχτεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.

Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.

Αντικατάσταση προϊόντος δεν σημαίνει επέκταση της εγγύησης.

Η Εγγύηση δεν καλύπτει

  1. Τα έξοδα μεταφοράς (παραλαβής και παράδοσης)
  2. Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα.


Όροι επισκευής

  1. Μετά την παρέλευση 3 μηνών από την επισκευή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη
  2. Τηρείται σειρά προτεραιότητας για όλες τις συσκευές προς επισκευή.
  3. Η συσκευή επισκευάζεται για την αναγραφόμενη περιγραφή βλάβης.
  4. Συστήνεται να ελέγχονται λειτουργικά οι συσκευές κατά την παραλαβή τους.

3 μήνες εγγύηση για επισκευές εκτός εγγύησης για την βλάβη που έγινε η επισκευή.